Misją Preferred by Nature jest promowanie lepszego gospodarowania gruntami oraz praktyk biznesowych korzystnych dla ludzi, przyrody i klimatu.

Nie rozróżniamy klientów i partnerów. Oferujemy nasze usługi wszystkim zainteresowanym organizacjom, których działalność mieści się w zakresie akredytacji i kompetencji Preferred by Nature – bez względu na wielkość, lokalizację geograficzną czy przynależność do stowarzyszeń, grup itp.

Jednak kierując się naszą misją, zastrzegamy sobie prawo do odmowy współpracy lub powiązań z firmami, których działania bezpośrednio i poważnie naruszają poniższe wymagania:

 

O co prosimy

Zidentyfikowaliśmy i podsumowaliśmy krytyczne obszary minimalnej wydajności w oparciu o ramy zrównoważonego rozwoju Preferred by Nature, których przestrzegania oczekujemy od wszystkich naszych partnerów i klientów. 

 

W odniesieniu do odpowiedzialnych praktyk biznesowych 

 • Posiadać podstawowe prawa do prowadzenia działalności bez rażącego naruszenia obowiązujących wymogów prawnych. 
 • Posiadać legalny tytuł prawny do gruntu i prawa do gruntu w celu prowadzenia działalności. 
 • Nie angażować się w żadne formy przekupstwa i korupcji ani nie czerpać z nich korzyści. 

 

W odniesieniu do dobrobytu ludzi 

 • Nie angażuje się w pracę dzieci ani nie czerpie z niej korzyści. 
 • Nie angażuje się ani nie korzysta z żadnych form pracy przymusowej lub obowiązkowej, w tym z żadnych form handlu ludźmi. 
 • Szanuje podstawowe prawa do wolności zrzeszania się w miejscu pracy. 
 • Nie prowadzi ani nie wspiera działań, które mają charakter dyskryminacyjny lub stanowią nękanie pracowników i kontrahentów, w tym pracowników migrujących. 
 • Zapewnia swojemu personelowi i pracownikom bezpieczne środowisko pracy, w którym życie jest cenione i w którym zapewniony jest podstawowy dostęp do środków ochrony osobistej, pierwszej pomocy i sprzętu przeciwpożarowego. 
 • Szanuje prawa ludności rdzennej i społeczności lokalnych zgodnie z Deklaracją Praw Ludności Rdzennej ONZ (UNDRIP). 

 

W odniesieniu do przyrody i środowiska 

 • Nie angażuje się w działania powodujące lub związane z przekształcaniem naturalnych obszarów leśnych lub innych naturalnych ekosystemów. 
 • Nie angażuje się bezpośrednio lub pośrednio w niszczenie obszarów o wysokich wartościach przyrodniczych (HCV), w tym między innymi nie uczestniczy świadomie w pozyskiwaniu, wydobywaniu, handlu lub wytwarzaniu materiałów lub produktów pochodzących z obszarów o zniszczonych wysokich wartościach przyrodniczych. 
 • Nie powoduje znaczących szkód w środowisku poprzez inne środki, takie jak poważne zanieczyszczenie lub zniszczenie naturalnych ekosystemów. 
 • Zdefiniowaliśmy wskaźniki z naszych Ram Zrównoważonego Rozwoju, które są wykorzystywane do oceny zgodności z tematami. Znajdują się one w załączniku do niniejszej polityki. Będziemy jednak analizować każdy przypadek indywidualnie i zastrzegamy sobie prawo do wyciągnięcia własnych wniosków na temat poziomu zgodności z polityką, biorąc pod uwagę pełny kontekst i okoliczności. 

 

Co możemy zrobić 

Preferred by Nature zastrzega sobie prawo do:

 1. Odmowy współpracy lub obsługi organizacji, które poważnie naruszają powyższe wymagania;

 2. Ustalenia ograniczeń lub odmowy zezwolenia takim organizacjom na korzystanie z naszej nazwy lub wysuwanie jakichkolwiek roszczeń związanych z nami; lub

 3. Odłączenia się od organizacji naruszających powyższe wymogi i zaprzestania współpracy z nimi. 

Aby zapobiec angażowaniu się w firmy naruszające powyższe wymogi, zastrzegamy sobie prawo do wdrożenia procesu należytej staranności w celu zebrania informacji o ryzyku naruszenia któregokolwiek z powyższych obszarów.  

W przypadku trwających relacji ostrzegamy organizacje o naruszeniach, które zidentyfikowaliśmy i dajemy rozsądny czas na podjęcie działań naprawczych. Kontynuujemy współpracę z organizacjami, które zobowiążą się do skorygowania i zademonstrowania działań naprawczych po otrzymaniu powiadomienia. Jeśli organizacja nie podejmie działań naprawczych lub nie będzie w stanie ich podjąć, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia decyzji o odcięciu się od takich organizacji. Może to obejmować rozwiązanie umów lub wszelkich zobowiązań z organizacją w ciągu 30 dni od podjęcia decyzji o odłączeniu. W przypadku posiadaczy certyfikatów oznacza to również ich wygaśnięcie. 

Decyzje o odłączeniu są podejmowane przez Dyrektora Wykonawczego Preferred by Nature i mogą być zaskarżane przez organizacje zgodnie z naszą Polityką Rozwiązywania Sporów. 

Decyzja o ponownym stowarzyszeniu może zostać podjęta, gdy organizacja wykaże, że zajęła się kwestiami, które wcześniej doprowadziły do odłączenia i opracowała działania zapobiegawcze w celu uniknięcia ponownego wystąpienia naruszeń. 

Zatwierdzone przez:

Peter Feilberg
Dyrektor Wykonawczy
19 maja 2023 r.