TradeCelem rozporządzenia w sprawie weryfikacji legalności drewna (EUTR) jest powstrzymanie wprowadzania nielegalnego drewna do obrotu w Unii Europejskiej. Rozporządzenie jest ważnym elementem unijnego programu FLEGT (Egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa).

EUTR wszedł w życie z dniem 3 marca 2013 r. Ze względu na wielkość rynku drewna w UE rozporządzenie to wpływa na handel drewnem i produktami z drewna na całym świecie.

Choć odpowiedzialność spoczywa na tysiącach unijnych podmiotów, co do których EUTR ma bezpośrednie zastosowanie, rozporządzenie wpływa również na dostawców i handlarzy na całym świecie, których produkty trafiają na rynek UE.

 

Podstawy EUTR

Rozporządzenie EUTR zawiera trzy kluczowe wymogi:

1

Zakaz nielegalnie pozyskiwanego drewna
Rozporządzenie zakazuje wprowadzania po raz pierwszy do obrotu na rynku unijnym nielegalnie pozyskanego drewna oraz produktów z niego wykonanych. Zakaz obejmuje liczne produkty wymienione w załączniku do rozporządzenia. Tu można sprawdzić listę produktów objętych EUTR.

2 Obowiązek rejestracji partnerów handlowych
Wszystkie unijne firmy handlujące wymienionymi produktami są zobowiązane do prowadzenia rejestrów swoich dostawców i nabywców.
3 Obowiązek zachowania należytej staranności
W świetle wymagań EUTR podmioty, czyli unijne firmy wprowadzające drewno lub produkty z drewna po raz pierwszy do obrotu na rynku wewnętrznym, są zobowiązane zachowywać należytą staranność w celu zminimalizowania ryzyka wprowadzenia nielegalnego drewna do Unii Europejskiej.
 

Czym jest należyta staranność?

ListPodmioty zobowiązane do postępowania z należytą starannością powinny wdrożyć system zasad należytej staranności, obejmujący następujące elementy:

  • Dostęp do informacji o produktach i łańcuchach dostaw. Informacje te powinny zawierać opis produktu, ilość, gatunki drewna, kraj lub jeśli to możliwe region pozyskania, dokument potwierdzający zgodności z prawem oraz nazwę i adres odbiorców i dostawców.
  • Ocena ryzyka polegająca na analizie ryzyka wprowadzenia nielegalnego drewna do łańcucha dostaw. Ocena ryzyka powinna obejmować wszystkie produkty i łańcuchy dostaw, do których EUTR ma zastosowanie.
  • Ograniczenie stwierdzonego ryzyka, na przykład poprzez wymaganie dodatkowej dokumentacji lub weryfikację dostawców. 
  • Regularna ocena systemu zasad należytej staranności podmiotu oraz skuteczności.

 

 

Krótki przewodnik dla kupców w UE i dostawców spoza UE

Chcą Państwo wypełnić zobowiązania prawne lub sprostać wymogom nabywców wynikającym z EUTR? Początki mogą być trudne. Poniżej znajdą Państwo krótki opis najważniejszych kroków, a także zbiór pomocnych linków i materiałów. 

 

Firmy z Unii Europejskiej

Najważniejsze kroki dla firm zlokalizowanych w Unii Europejskiej

B1

Należy ustalić, czy Państwa produkty są objęte EUTR. 

Liczne typy produktów są objęte EUTR, ale wiele innych jest wyłączonych. 

Tu można sprawdzić listę produktów objętych EUTR

Arrow

A: Naszych produktów nie ma na liście.

Rozporządzenie Państwa nie dotyczy.

B: Nasze produkty są na liście.

Przejdź do kroku 2.

B2

Należy ustalić, czy Państwa firma jest "podmiotem" czy "podmiotem handlowym".

Podmiot handlowy:

kupuje lub sprzedaje materiał, który został już wprowadzony na rynek UE.  

Podmiot:

a) pozyskuje drewno z lasu znajdującego się na terenie Unii i wprowadza je na rynek wewnętrzny lub wykorzystuje we własnej działalności;

b) wprowadza lub sprawia, że jakikolwiek produkt objęty rozporządzeniem zostaje wprowadzony na rynek UE do dalszej sprzedaży lub do wykorzystania we własnej działalności. 

Arrow

A: Jesteśmy podmiotem handlowym.

Państwa jedynym obowiązkiem jest rejestracja odbiorców i dostawców produktów objętych EUTR.

B: Jesteśmy podmiotem.

Podobnie jak podmioty handlowe powinni Państwo rejestrować odbiorców i dostawców produktów objętych EUTR. Ponadto powinni Państwo spełnić wszystkie wymagania należytej staranności EUTR oraz wykonać kolejne, wymienione poniżej kroki. Przejdź do kroku 3.

 

Uwaga: Poniższe kroki dotyczą wyłącznie podmiotów!

B3 Wdrożenie systemu zasad należytej staranności. Należy opracować pisemne procedury należytej staranności, określić obowiązki i zapewnić odpowiednie kompetencje.
B4 Zebranie informacji o swoich produktach i łańcuchach dostaw. Należy spełnić konkretne wymagania dotyczące dostępu do informacji. Stosowne informacje są niezbędne, aby móc ocenić ryzyko wystąpienia nielegalnie pozyskanego drewna w Państwa produktach. 
B5 Przeprowadzenie oceny ryzyka. Dla każdego produktu i dostawcy należy ocenić, czy ryzyko jest "istotne" czy "nieistotne". Wynik często zależy od rozpatrzenia wielu aspektów, jak np. status certyfikacji czy poziom korupcji w kraju pochodzenia. Jednakże niektóre czynniki mogą prowadzić do natychmiastowej oceny. Jakikolwiek brak istotnej informacji skutkuje zaklasyfikowaniem ryzyka jako istotne.
Benefit 6 Ograniczenie stwierdzonego ryzyka. W przypadku istotnego ryzyka konieczne jest wdrożenie działań ograniczających ryzyko. Rodzaj tych działań zależy wyłącznie od rodzaju ryzyka i może być bardzo różny - od uzyskania dodatkowej dokumentacji po przeprowadzenie weryfikacji terenowej u dostawcy lub wręcz zastąpienie dostawców. 
Benefit 7 Wdrożenie systemu oceny skuteczności: EUTR wymaga regularnej oceny skuteczności Państwa działań w celu wykluczenia nielegalnie pozyskanego drewna w Państwa firmie.

 

Uwaga: Poniższe kroki dotyczą wyłącznie podmiotów!

 

Dostawcy na rynek Unii Europejskiej

Najważniejsze kroki dla firm zlokalizowanych poza UE

Chociaż nie są Państwo bezpośrednio zobowiązani do przestrzegania EUTR, jeśli Państwa produkty są przeznaczone na rynek unijny, wymogi te prawdopodobnie będą miały wpływ na Państwa działalność. Oto kilka wskazówek na temat działań pomocnych w tych nowych warunkach. 

B1 Gromadzenie informacji. Warto aktywnie pozyskiwać informacje na temat ryzyka nielegalnego pozyskiwania drewna w obszarach, z których pochodzą Państwa produkty.
B2 Ocena jakości i kompletności zebranych informacji. Warto ustalić, jakie dodatkowe informacje/dokumenty są potrzebne do dalszej oceny i ograniczenia potencjalnego ryzyka.
B3

Identyfikacja i dokumentowanie pochodzenia i gatunków drewna. Unijni nabywcy muszą mieć dostęp do wiarygodnych informacji na temat gatunków drewna występujących w każdym produkcie. Dla każdego gatunku kraj (a w niektórych przypadkach nawet las) pochodzenia musi być znany. Należy uzyskać te informacje we współpracy ze swoimi dostawcami.

B4 Udokumentowanie legalnego pozyskania. Legalne pozyskanie oznacza zgodność ze wszystkimi przepisami dotyczącymi pozyskiwania drewna, m.in. otrzymanie zezwolenia na wycinkę, przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz opłacenie podatków i opłat. Należy dostarczyć, we współpracy z dostawcami, wiarygodną dokumentację potwierdzającą legalność pozyskania. Jeśli Państwa produkty nie są objęte systemem weryfikacji zapewniającym identyfikowalność drewna, zaleca się wdrożenie systemu śledzenia drewna, aby tę identyfikowalność zagwarantować. To pozwoli Państwu zagwarantować pochodzenie swoich produktów.
B5 Skorzystanie z wiarygodnego systemu certyfikacji lub weryfikacji drewna. Wiarygodna, niezależna weryfikacja legalnego pozyskiwania drewna zadowoli wielu nabywców znajdujących się dalej w łańcuchu dostaw.
Benefit 6 Przekonanie swoich dostawców do uzyskania certyfikatu lub weryfikacji w ramach uznanego systemu. Ewentualnie można korzystać z już certyfikowanych dostawców.

 

 

Materiały

Po pobrania

Na dole strony znajdą Państwo przewodniki do pobrania (w języku angielskim). 

 

Przydatne linki