Mūsu sertifikācijas procedūru mērķis ir uzturēt mūsu klientu uzticību, ka komerciāli jutīga un cita veida konfidenciāla informācija, kas saņemta no viņiem vai no citiem avotiem, netiks atklāta neatļautām personām/pusēm.  Visi Preferred by Nature darbinieki vai konsultanti, kuri apzināti pārkāpuši mūsu konfidencialitātes noteikumus, tiks izslēgti no Preferred by Nature. Preferred by Nature patur tiesības uzsākt tiesvedību pret jebkuru pusi, ja ir pārkāpts konfidencialiātes līgums. 

Visiem Preferred by Nature darbiniekiem ir jāparaksta konfidencialitātes līgums ar Preferred by Nature, kur viņi vienojas saglabāt pilnīgu konfidencialitāti attiecībā uz visu klientu dokumentācīju, intervijām, sarunām un visu to informāciju, kas saistīta ar vērtēto uzņēmumu un audita procesu. Auditori neveido un neizplata nekādas dokumentu kopijas vai pārskatus vai nepārrunā audita ziņojuma saturu ar citām - nesaistītām pusēm, ja vien Preferred by Nature izpilddirektors nav to īpaši pilnvarojis.  Visi dokumenti, dati un citi pierādījumi, kurus auditors ir apkopojis veicot novērtējuma vai ikgadējo auditu, ir jāatdod atpakaļ Preferred by Nature, klientam vai tie ir jāiznīcina.  Ja rodas šaubas par informācijas konfidenciālo raksturu, auditoram jānosūta jautājumi vai publiski pieprasītā informācija tieši viņu darba vadītājam.

Konfidencialitātes principi neattiecas uz informāciju, kas jau ir publiska un/vai, kurai ir jābūt publiski pieejamai saskaņā ar piemērojamās sertifikācijas sistēmas noteikumiem, regulējumu, tiesību aktiem vai līgumiem.  Mūsu klienti tiek informēti no Preferred by Nature darbinieku puses par to, kāda veida informācijai ir jābūt publiski pieejamai. Publiska informācija sevī ietver sekojošo (bet ne tikai):

  • audita ziņojuma publiskajā kopsavilkumā iekļauto informāciju  (klients vienmēr var komentēt un veikt izmaiņas ziņojumā, pirms tas tiek publicēts);
  • informācija, kuru klients ir iesniedzis, izmantošanai sertifikācijas tīmekļa vietnē  (piem., sertificētie produkti, sugas, platība);
  • nesensitīva informācija par klienta uzņēmumu, kas saņemta no citiem avotiem;
  • informācija, kas pieejama publiskajās tīmekļa vietnēs.

Ja, saskaņā ar likumu vai līgumsaistībām, mums ir pienākums izpaust konfidenciālu informāciju, klients vai attiecīgā persona, ja vien to neaizliedz likums, tiks informēta par sniegto informāciju. 

Preferred by Nature mērķis ir seko labākajai praksei attiecībā uz IT drošību un piemērot saprātīgus drošības pasākumus, lai aizsargātu visu visu klientu elektronisko informāciju un komunikāciju. 

Apstiprināts

Peter Feilberg, Preferred by Nature izpilddirektors,15 Jūlijs, 2021