Trade

Formålet med EU's tømmerforordning (EU Timber Regulation, EUTR) er at bremse handlen med ulovligt skovet træ på det europæiske marked. EUTR er en vigtig del af EU's FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) program.

Tømmerforordningen trådte i kraft den 3. marts 2013. EU er blandt verdens største markeder for træ. Derfor har forordningen væsentlig betydning for den globale handel med træprodukter.

Forordningen gælder direkte for tusinder af EU-virksomheder og påvirker samtidig leverandører og mellemhandlere over hele verden.

I Danmark er det Naturstyrelsen, der er myndighed på området. Naturstyrelsen gennemfører jævnligt kontrol med danske virksomheder, der er omfattet af tømmerforordningens due diligence krav.

 

Fakta om EUTR

EU's tømmerforordning indeholder tre basale krav:

1

Forbud mod ulovligt træ  
Forordningen forbyder virksomheder at bringe ulovligt skovet træ i omsætning på EU-markedet. Forbuddet gælder produkter, som er medtaget i tømmerforordningens Bilag 1. Se,hvilke produkter, som er omfattet

2 Forpligtelse til at registrere handelspartnere 
Alle EU-virksomheder, der forhandler produkter på EU's liste, skal føre registre over deres købere og leverandører.  
3 Due diligence forpligtelser
Virksomheder, der indfortolder et produkt fra tømmerforordningens Bilag 1 til et EU-land, skal udvise “due diligence” for at minimere risikoen for, at produktet indeholder ulovligt træ. Dette krav gælder ikke for dig, hvis du blot forhandler produkter, som allerede er bragt i omsætning på EU's marked.
 

Hvad er due diligence?

ListEr I omfattet af due diligence kravene i EUTR, skal I etablere et due diligence system, som omfatter følgende:

 • Adgang til information. I skal for hvert produkt have adgang til en produktbeskrivelse samt handlet mængde, træarter, oprindelsesland (og i visse tilfælde hugstområde), indikatorer for lovlig oprindelse samt navn og adresse på købere og leverandører.
 • Risikovurdering: Vurdering af risikoen for at bringe ulovligt træ i omsætning i EU. Vurderingen skal omfatte alle relevante produkter og leverandørkæder.
 • Risikobegrænsning: Procedurer og tiltag, der minimerer hver enkelt risiko, som I har identificeret. Midlerne kan for eksempel bestå i at fremskaffe yderligere dokumentation eller at evaluere jeres leverandører.
 • Regelmæssige evalueringer af jeres due diligence system og dets effektivitet.

 

 

Kvikguide til EU's tømmerforordning

Har du behov for at opfylde kravene i EUTR? Brug tabellen nedenfor til at få et overblik over de vigtigste krav og hvad det kræver at opfylde dem.

 

B1

Find ud af, om dine produkter er omfattet af tømmerforordningen 

Forordningen omfatter mange typer af produkter, men ikke alle.  

Se, hvilke produkter forordningen omfatter 

Arrow

A: Ingen af mine produkter står på listen.
Din virksomhed er ikke omfattet af tømmerforordningen. Bemærk dog, at listen kan blive udvidet senere.

B: Mine produkter findes på listen.
Fortsæt til pkt. 2.

B2

Fastlæg, om din virksomhed er en “virksomhed” (engelsk: Operator) eller en “forhandler" (engelsk: Trader) i tømmerforordningens forstand.

Din virksomhed er en “forhandler”, hvis du:
 

Køber og sælger materiale, som allerede er bragt i omsætning på EU-markedet.  

Du er en “virksomhed”, hvis du:

a) skover tømmer fra en skov i EU og derefter bringer tømmeret i omsætning på EU-markedet eller anvender træet i din egen træindustri;

b) bringer et produktet omfattet af Tømmerloven i omsætning på EU-markedet, i form af import og videresalg eller anvendelse til dine egne kommercielle formål.  

Arrow

A: Jeg er en “forhandler”

Din eneste forpligtelse består i at registrere købere og leverandører af produkter, der er medtaget i tømmerforordningens Bilag 1.

 

B: Jeg er en “virksomhed”

Ligesom "forhandlere" er du forpligtet til at registrere købere og leverandører af produkter fra tømmerforordningens Bilag 1.

Derudover skal du opfylde en række krav om "due diligence". Gå videre til pkt. 3.

Bemærk: Følgende punkter er kun relevante for "virksomheder"!

B3 Opret et due diligence system. Systemet omfatter skriftlige due diligence procedurer, en klar ansvarsfordeling og sikring af kompetence til at implementere systemet.    
B4 Fremskaf relevant information om dine produkter og leverandørkæder. Du skal opfylde specifikke krav i tømmerforordningen om adgang til information. Samtidig skal du indsamle information, der er nødvendig for dine risikovurderinger (se pkt. 5).  
B5 Gennemfør risikovurderinger For hvert produkt og hver leverandør skal du undersøge og vurdere, om der er en "ubetydelig" eller "ikke ubetydelig" risiko for, at produktet indeholder ulovligt træ. Analysen vil normalt omfatte flere aspekter, som f.eks. certificeringsstatus og graden af korruption i oprindelseslandet. I nogle få tilfælde kan du dog klassificere risikoen ud fra én faktor alene. Hvis huller i den tilgængelige information betyder, at du ikke klart kan klassificere en risiko som "ubetydelig", skal den kategoriseres som "ikke ubetydelig".  
Benefit 6 Begræns "ikke ubetydelige" risici, som du har identificeret under pkt. 5. Du skal gennemføre risikobegrænsende tiltag for hver enkelt risiko. Det afhænger helt af typen af risiko, hvad en tilstrækkelig indsats er. I nogle tilfælde er der nok at indsamle ekstra information. Andre gange kan det være nødvendigt med mere krævende/radikale handlinger som f.eks. on-site evaluering af leverandører eller udskiftning af leverandører.    
Benefit 7 Opret et system til evaluering af din due diligence: Tømmerforordningen kræver, at du jævnligt evaluerer, hvor effektivt dit due diligence system er.   

 

Få mere viden

Download

Nederst på denne side finder du vores guides. 

 

Nyttige links

 

 • www.eutr.dk
  Et site udviklet af Naturstyrelsen i samarbejde med danske erhvervsorganisationer.
 • Information om tømmerforordningen fra EU
  Udover EU's nyheder om tømmerforordningen kan du her downloade selve forordningen samt EU's officielle vejledning og fortolkninger. Sitet har desuden lister over EU-godkende overvågningsorganer (Monitoring Organisations) og de nationale kompetente myndigheder.
 • NEPCon Sourcing Hub
  Indeholder vurderinger af risikoen for ulovlig træproduktion og handel i mere end 65 lande.
 • Transparency International
  Transparency International udgiver årligt verdens mest anvendte korruptionsindeks for de fleste af verdens lande, Corruption Perception Index (CPI). CPI indgår ofte i risikovurderinger under Tømmerloven.