Cílem našich certifikačních postupů je udržet důvěru našich klientů v to, že citlivé obchodní informace a další typy důvěrných informací, které od nich nebo z jiných zdrojů obdržíme, nebudou prozrazeny neoprávněným osobám. Zaměstnanci nebo smluvní partneři společnosti Preferred by Nature, u nichž bude zjištěno úmyslné porušení našich pravidel důvěrnosti, budou z účasti na aktivitách společnosti Preferred by Nature vyloučeni. Společnost Preferred by Nature si vyhrazuje právo zahájit právní kroky proti jakékoli straně, která poruší dohodu o zachování mlčenlivosti.

Všichni zaměstnanci společnosti Preferred by Nature jsou povinni podepsat se společností Preferred by Nature dohodu o zachování mlčenlivosti, v níž se zavazují zachovávat naprostou mlčenlivost o veškeré dokumentaci klienta, rozhovorech a všech informacích souvisejících s procesem certifikačního auditu, které se týkají hodnocené organizace/zdroji. Auditoři nesmějí šířit kopie žádných dokumentů nebo zpráv ani diskutovat o obsahu těchto zpráv s jinými stranami, pokud k tomu nejsou výslovně zmocněni výkonným ředitelem společnosti Preferred by Nature. Veškeré dokumenty, údaje a další důkazy, které auditor při provádění auditu poskytl nebo shromáždil, musí být vráceny společnosti Preferred by Nature nebo klientovi, případně zničeny. V případě pochybností o důvěrné povaze informací by se auditoři měli obracet s dotazy nebo veřejnými žádostmi o informace přímo na svého nadřízeného.

Zásady mlčenlivosti se nevztahují na informace, které jsou již veřejně přístupné a/nebo které musí být veřejně dostupné podle pravidel příslušného certifikačního systému, nařízení, právních předpisů nebo smluvních ujednání. Veřejné informace Preferred by Nature zahrnují mimo jiné:

  • informace uvedené ve veřejných shrnutích zprávy o auditu (klient může zprávu před zveřejněním vždy zkontrolovat a vyjádřit se k ní);
  • informace poskytnuté klientem ke zveřejnění na internetových stránkách souvisejících s certifikací (např. certifikované produkty, dřeviny, oblast)
  • informace o organizaci klienta získané z jiných zdrojů než od klienta, které nejsou citlivé povahy;
  • informace, které jsou veřejně dostupné.

Pokud jsme ze zákona nebo na základě smluvních ujednání povinni zveřejnit důvěrné informace, bude klient nebo dotyčná osoba, pokud to zákon nezakazuje, o poskytnutých informacích informována.

Společnost Preferred by Nature usiluje o dodržování osvědčených postupů v oblasti IT bezpečnosti a uplatňuje přiměřená bezpečnostní opatření k ochraně všech elektronických informací o klientovi a vzájemné komunikaci.

 

Schválil Peter Feilberg, výkonný ředitel společnosti Preferred by Nature 15. července 2021.