Našimi certifikačními postupy usilujeme o zachování důvěry našich klientů tak, že komerčně citlivé a jiné typy důvěrných informací poskytnutých klienty nebo pocházejících z jiných zdrojů nebudou poskytnuty neoprávněným stranám. Každý zaměstnanec nebo konzultant společnosti Preferred by Nature, u něhož bude zjištěno úmyslné porušení našich zásad mlčenlivosti, bude z účasti na aktivitách Preferred by Nature vyřazen. Společnost Preferred by Nature si vyhrazuje právo podat zahájit právní kroky vůči jakékoli straně, která poruší smlouvu o zachování mlčenlivosti.

Všichni zaměstnanci společnosti Preferred by Nature jsou povinni podepsat smlouvu se společností Preferred by Nature o zachování mlčenlivosti, kde souhlasí s tím, že budou zachovávat úplnou mlčenlivost, pokud jde o veškerou klientskou dokumentaci, rozhovory a informace týkající se certifikačního auditu nebo procesu vztahujícího se k hodnocené organizaci/zdroji. Auditoři nesmí vytvářet nebo distribuovat kopie žádných dokumentů nebo zpráv ani nesmí diskutovat obsah těchto zpráv s jinými stranami, pokud k tomu nejsou výslovně pověřeni výkonným ředitelem společnosti Preferred by Nature. Veškeré dokumenty, údaje a jiné důkazy poskytnuté auditorovi, nebo jím získané během auditu, musí být navráceny Preferred by Nature, klientovi nebo zničeny. Pokud mají auditoři pochybnosti o důvěrné povaze informací, měli by postoupit otázky nebo veřejné žádosti o informace přímo svému nadřízenému.

Zásady mlčenlivosti se nevztahují na informace, které jsou již veřejně přístupné a/nebo které musí být veřejně dostupné podle pravidel příslušných certifikačních systémů, nařízení, právních předpisů nebo smluvních ujednání. Naši klienti jsou příslušnými pracovníky Preferred by Nature informováni o typech informací, u nichž je potřeba je zveřejnit. Veřejné informace zahrnují m.j.:

  • informace obsažené ve veřejných shrnutích zprávy z auditu (klient může vždy před jejím zveřejněním zprávu zkontrolovat a vyjádřit se k ní);
  • informace poskytnuté klientem ke zveřejnění na internetových stránkách souvisejících s certifikací (např. certifikované produkty, dřeviny, oblast)
  • informace o organizaci klienta získané z jiných zdrojů než od klienta, které nejsou citlivé povahy;
  • informace dostupné na veřejných stránkách.

Preferred by Nature usiluje o dodržování osvědčených postupů v oblasti IT bezpečnosti a uplatňuje přiměřená bezpečnostní opatření, která chrání veškeré elektronické informace o klientovi a vzájemnou komunikaci.

Schválil

Peter Feilberg, výkonný ředitel společnosti Preferred by Nature
12. května 2014