Posláním naší společnosti je podporovat lepší hospodaření s půdou a obchodní praxi, která přináší prospěch lidem, přírodě i klimatu.

Nerozlišujeme mezi zákazníky a partnery. Nabízíme naše služby všem zainteresovaným stranám, které působí v rámci našich kompetencí a akreditace - bez ohledu na jejich velikost, umístění nebo členství ve sdruženích, skupinách apod.

Protože jsme organizace vedená naším posláním, snažíme se sladit všechny naše aktivity s touto naší misí a vyhrazujeme si právo nepracovat ani být spojováni s takovými společnostmi, které svou činností přímo a vážně porušují níže uvedené požadavky. 

 

Co požadujeme 

Očekáváme, že se všichni naši partneři a klienti zaváží plnit následující základní požadavky. Organizace:

1.    Vede systém náležité péče, aby zabránila obchodování s produkty, které byly získány nebo zpracovány v rozporu s platnými vnitrostátními právními předpisy v zemi těžby produktu nebo jeho získání.

2.    Nepodílí se přímo ani nepřímo na ničení lesů s vysokou ochranářskou hodnotou, mimo jiné se vědomě nepodílí na těžbě, obchodu se dřevem nebo na zpracování dřeva a jiných lesních produktů pocházejících z těchto lesů.

3.    Není zapojena do korupčních praktik a úplatkářství, ani z nich nemá prospěch.

4.    Není zapojena do nejhorších forem dětské práce nebo jakýchkoli forem nucené práce, otroctví, včetně dluhového otroctví, nucené práce ve věznicích, nebo obchodování s lidmi, ani z nich nemá prospěch. 

5.    Nediskriminuje ani nepodporuje diskriminace na základě rasy, barvy kůže, pohlaví, jazyka, náboženství, politického či jiného názoru, kasty, národního nebo sociálního původu, majetku, narození, odborové příslušnosti, sexuální orientace, zdravotního stavu, rodinného stavu, postižení nebo jiné rozlišovací charakteristiky.

6.    Nabízí svým zaměstnancům bezpečné a zdravé pracovní prostředí, m.j. včetně bezpečnostní ochrany před požárem, hlukem, nehodami a toxickými látkami. Zavádí a dodržuje příslušné zásady a postupy v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti. 

7.    Uchovává povědomí o současných legislativních požadavcích v oblasti životního prostředí a usiluje o minimalizaci nepříznivých dopadů své činnosti, produktů a služeb na životní prostředí prostřednictvím aktivního přístupu a odpovědného řízení svých environmentálních aspektů, zejména:

     a) Využívání nedostatkových přírodních zdrojů, jakými jsou palivo a voda.
     b) Vypouštění emisí do vzduchu a do vody.
     c) Hluk, zápach a emise CO2.
     d) Potenciální a reálné znečištění půdy.
     e) Nakládání s nebezpečnými látkami.
     f)  Nakládání s nebezpečným a jiným odpadem.

Společnost Preferred by Nature si vyhrazuje právo distancovat se od organizací, které jsou v přímém a vážném rozporu s výše popsanými zásadami.

Organizaci v případě porušení výše uvedených pravidel upozorníme a poskytneme přiměřený čas pro nápravná opatření. V případě porušení výše uvedených zásad pokračujeme ve spolupráci s organizacemi, které se zaváží provést nápravná opatření. Pokud organizace neprovede nebo nemůže provést nápravná opatření, můžeme přijmout rozhodnutí se od této organizace disasociovat; jmenovitě ukončujeme smlouvy nebo jakékoli závazky s organizací do 30 dnů od našeho rozhodnutí se disasociovat (což také znamená ukončení platnosti certifikátů pro jejich držitele).

Rozhodnutí o disasociaci přijímá výkonný ředitel Preferred by Nature a organizace se proti němu může odvolat v souladu s našimi postupy řešení sporů.

Rozhodnutí o opětovné spolupráci může být přijato poté, co organizace prokáže, že vyřešila záležitosti, které dříve vedly k disasociaci a vytvoří nápravná opatření, aby zabránila opětovnému porušení pravidel.

 

Schválil

Peter Feilberg 
výkonný ředitel Preferred by Nature
5. října 2020