1. Политиката за качество на Preferred by Nature е равна и последователна част от нашата система за управление. Тя е в съответствие с визията и стратегията на висшето ръководство. 

2. Политиката е насочена към постигане на професионални резултати по време на всички дейности на Preferred by Nature, за да бъдат изпълнени всички определени изисквания, включително тези, определени от нашите клиенти, партньори и донори, както и установени и нормативни изисквания.

 3. Preferred by Nature се ангажира с непрекъснатото усъвършенстване на нашата система за управление на качеството, за да задоволи нуждите и очакванията на нашите клиенти и партньори. 

4. По отношение на горепосоченото, целите на Preferred by Nature са:

  • Получаване на международна акредитация/признаване за предлаганите услуги.
  • Непрекъснато подобряване ефективността на системата за управление на качеството, като по този начин се повишава стойността на предлаганите услуги.
  • Осигуряване на висок стандарт на компетентност, професионализъм и надеждност на персонала.
  • Непрекъснато увеличаваме броя на доволните клиенти.

5. Preferred by Nature реализира тези цели чрез:

  • Действа в съответствие със съответните законови изисквания.
  • Повишаване квалификацията на персонала.
  • Предоставяне на нашия персонал на задоволителна работна среда, която осигурява възможности за развитие.
  • Насърчаване на екипната работа и личната ангажираност чрез подпомагане и възнаграждаване на постиженията и доброто представяне на хората.
  • Действа по ясен, справедлив и прозрачен начин.
  • Провеждане на вътрешни одити по качеството и други видове проверки на качеството.

Одобрена от

Петър Фейлберг, Изпълнителен директор на Preferred by Nature
12 май 2014