Нашата мисия е да подкрепим по-доброто управление на земите и бизнес практики в полза на хората, природата и климата.

Ние не разграничаваме клиентите от партньорите. Предлагаме нашите услуги на всички заинтересовани групи, които оперират в рамките на обхвата на нашата компетентност и акредитация - независимо от размера, географско местоположение или членство в асоциации, групи и т.н.

Въпреки това, като организация с мисия, ние се стремим да приведем всички наши дейности в съответствие с нашата мисия и си запазваме правото да не работим или да се обвързваме с организациите, чийто дейности са в пряко и сериозно нарушение на изискванията по-долу. 

Какво искаме 

Очакваме всички наши партньори и клиенти да се ангажират да следват следните основни изисквания. Организацията да:

1.   Следи за надлежната проверка, за да избегне търговията със всеки продукт, който вероятно е бил добит или обработен в нарушение на приложимото национално законодателство в страната, в която е добит.

2.   Не участва пряко или непряко в унищожаването на Гори с висока консервационна стойност (ГВКС), включително, но не само, съзнателно участие в дърводобив, търговия или производство на дървен материал или продукти, произхождащи от унищожени ГВКС.

3.   Не се въвлича във или да се възползва от подкупи и корупция.

4.   Не се въвлича във или да се възползва от най-тежките форми на детски труд, или която и да е форма на принудителен труд, включително и робския труд, принудителен труд на затворници, робство, заробване или трафик на хора.

5.   Не се въвлича във или да подкрепя дискриминация въз основа на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други убеждения, каста, национален или социален произход, имотно състояние, рождение, членувате в профсъюзи, сексуална ориентация, здравословно състояние, семейни отговорности, възраст, увреждане или други отличителни характеристики.

6.   Предлага на своите работници безопасна и здравословна работна среда, включително, но не само, защита от пожари, шум, злополуки и токсични вещества. Да разработи и спазва адекватни политики и процедури за безопастни условия на труд.

7.   Поддържа осведомеността относно действащите законодателни изисквания в областта на околната среда и се стреми да сведе до минимум неблагоприятното въздействие на нейните дейности, продукти и услуги чрез проактивен подход и отговорно управление на екологичните аспекти (включително, но не само):

     a) Използване на ограничените природни ресурси, като например горива и вода.
     b) Емисии във водите и въздуха. 
     c) Шум, миризма и CO2 емисии.
     d) Потенциално и действително замърсяване на почвата.
     e) Управление на опасните вещества.
     f)  Управление на опасни и безопасни отпадъци. 

Preferred by Nature си запазва правото да се разграничи от организации, които са в пряко и сериозно противоречие с описаните по-горе принципи.

Ние предупреждаваме организациите за установени нарушения и даваме разумно време за коригиращи действия. Продължаваме да си сътрудничим с организации, които се ангажират да коригират и демонстрират действия, когато горните принципи са нарушени. Ако организацията не иска или не може да поправи установеното, можем да вземем решение да се разграничим от такива организации, а именно да прекратим договори или всякакви ангажименти с организацията в рамките на 30 дни от решението за прекратяване (което означава и прекратяване на сертификати за притежателите на сертификат).

Решенията за прекратяване се вземат от Изпълнителния директор на Preferred by Nature и могат да бъдат обжалвани от организации следвайки процеса на разрешаване на спорове.

Решение за повторно сътрудничество може да се вземе, тогава когато организацията докаже, че е положила нужните действия по установените нарушения, които по-рано са довели до прекратяване на сътрудничеството и са разработили превантивни действия за избягване на повторни нарушенията.

Одобрено от

Петър Фейлберг, Изпълнителен директор
5 октомври 2020